Dash Insert

DashInsert 함수는 숫자로 구성된 문자열을 입력받은 뒤, 문자열 내에서 홀수가 연속되면 두 수 사이에 - 를 추가하고, 짝수가 연속되면 * 를 추가하는 기능을 갖고 있다. (예, 454 => 454, 4546793 => 454*67-9-3) DashInsert 함수를 완성하자. 출처

 • 입력 - 화면에서 숫자로 된 문자열을 입력받는다.
"4546793"
 • 출력 - *, -가 적절히 추가된 문자열을 화면에 출력한다.
"454*67-9-3"
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

35개의 풀이가 있습니다. 1 / 4 Page

PHP

$val = "4546793";
for($i=strlen($val)-1; $i>0; $i--) {
  $a = $val[$i]%2;
  $b = $val[$i-1]%2;
  if($in = ($a && $b)?'-':((!$a && !$b)?'*':false)) {
    $val = substr_replace($val, $in, $i, 0);
  }
}
echo $val;
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
def dhin(num):
  result=list(num)
  result.append('0')
  odd=['1','3','5','7','9','-1','-3','-5','-7','-9']
  even=['2','4','6','8','*2','*4','*6','*8']
  m=0
  for i in result:
    m=m+1
    if i != result[len(result)-1]:
      if i in even and result[m] in even:
        result[m]='*'+result[m]
      if i in odd and result[m] in odd:
        result[m]='-'+result[m]
      else:
        pass
  result.pop(-1)
  for u in result:
    result1=print(u,end='')
  return result1
print(dhin("4546793"))
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
package training;

/*
 * DashInsert 함수는 숫자로 구성된 문자열을 입력받은 뒤, 문자열 내에서 홀수가 연속되면 두 수 사이에 - 를 추가하고, 짝수가 연속되면 * 를 추가하는 기능을 갖고 있다. (예, 454 => 454, 4546793 => 454*67-9-3) DashInsert 함수를 완성하자. 출처
 * 입력 - 화면에서 숫자로 된 문자열을 입력받는다.
 * "4546793"
 * 출력 - *, -가 적절히 추가된 문자열을 화면에 출력한다.
 * "454*67-9-3"
 */
public class DashInsert {

  public static void main(String[] args) {
    String str = "4546793";
    char[] ch = str.toCharArray();
    StringBuffer sf = new StringBuffer();

    for(int i=0;i<ch.length;i++){
      if(i == ch.length-1){
        sf.append(ch[i]);
        break;
      }
      if(Integer.parseInt(String.valueOf(ch[i])) % 2 == 0 && Integer.parseInt(String.valueOf(ch[i+1])) % 2 == 0){ // 현재수와 다음수가 모두 짝수이면 
        sf.append(ch[i]+"*");
      } else if(Integer.parseInt(String.valueOf(ch[i])) % 2 != 0 && Integer.parseInt(String.valueOf(ch[i+1])) % 2 != 0){ // 현재수와 다음수가 모두 홀수이면
        sf.append(ch[i]+"-");
      } else {
        sf.append(ch[i]);
      }
    }
    System.out.println("Original Text : " + str);
    System.out.println("Transfer Text : " + sf);
  }
}
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
public void go(String userinput) {
    int j=0;
    StringBuilder number = new StringBuilder(userinput);
    char [] num = userinput.toCharArray();


    for(int i=0 ; i<num.length-1 ; i++,j++) {

      int a = Integer.parseInt(String.valueOf(num[i]));
      int b = Integer.parseInt(String.valueOf(num[i+1]));
      if(a%2==0 && b%2==0) {
        number.insert(j+1,"*");
        j++;
      }else if ((a!=0&&b!=0) && (a%2!=0 && b%2!=0)) {
        number.insert(j+1, "-");
        j++;
      }

    }

    System.out.print(number);

    }}

※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
N = input("숫자를 입력하시오:  ")

def DashInsert(num):
  number = ""
  for i in range(len(num)-1):
    if int(num[i])%2 == 0 and int(num[i+1])%2 == 0:
      number += (num[i]+ '*')
    elif int(num[i])%2 != 0 and int(num[i+1])%2 != 0:
      number += (num[i] + '-')
    else: number += num[i]
  return number+num[-1]

※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
import java.util.*;

public class dashinsert {
  public static void main(String[] args){
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    String nums = sc.nextLine();     //6539864
    String [] array_nums = nums.split(""); //6,5,3,9,8,6,4

    ArrayList <String> list_nums = new ArrayList <String>();
    for(String i:array_nums){list_nums.add(i);} //["6","5","3","9","8","6","4"]

    for(int k=0;k<(array_nums.length)-1;k++){
      if(Integer.parseInt(list_nums.get(k))%2==1 && Integer.parseInt(list_nums.get(k+1))%2==1){
        list_nums.remove(k);
        list_nums.add(k,array_nums[k]+"-");
        }

      else if(Integer.parseInt(list_nums.get(k))%2==0 && Integer.parseInt(list_nums.get(k+1))%2==0){
        list_nums.remove(k);
        list_nums.add(k,array_nums[k]+"*");
        }
    }
    String result = "";
    for(String l:list_nums){result+=l;}
    System.out.println(result); 
  }
}
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
public String numOddChecker(String input) {

    int preNum = 0;
    int nextNum = 0;
    String result = "";

    preNum = Character.getNumericValue(input.charAt(0)) % 2;

    result += input.charAt(0);

    for(int i = 1; i <input.length();i++){

      nextNum = Character.getNumericValue(input.charAt(i)) % 2;

      if(preNum == nextNum){

        if(preNum == 0){
          result += "*";
        }else{
          result += "-";
        }


      }

      result += input.charAt(i);
      preNum = nextNum;
    }
    return result;
  }
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
def dashinsert(n):
  n=str(n)
  result=str(n[0])
  for i in range(len(n)-1):
    if int(n[i])%2==0 and int(n[i+1])%2==0:
      result+="*"+str(n[i+1])
    elif int(n[i])%2==1 and int(n[i+1])%2==1:
      result+="-"+str(n[i+1])
    else:
      result+=str(n[i+1])
  print(result)
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
import java.util.stream.IntStream;

public class DashInsert {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    String[] numbers = sc.nextLine().split("");
    IntStream.range(0, numbers.length).reduce((a, b) -> {
      Integer c = Integer.valueOf(numbers[a]) % 2;
      Integer d = Integer.valueOf(numbers[b]) % 2;
      if (c == 0 && d == 0) numbers[a] = numbers[a] + "*";
      if (c == 1 && d == 1) numbers[a] = numbers[a] + "-";
      return b;
    });
    System.out.println(Arrays.asList(numbers).stream().reduce((a, b) -> a + b).orElse(""));
  }
}
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
import java.util.Scanner;
public class dashInsert {
  public static void main(String[] args) {
    String input;
    int first,second,val=0;
    StringBuffer inputBuffer;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("숫자를 입력하세요 >");
    input = scan.next();   
    inputBuffer = new StringBuffer(input);
    for(int i=0;i<input.length()-1;i++,val++){
      first = Character.getNumericValue(input.charAt(i));
      second = Character.getNumericValue(input.charAt(i+1));
      int sum = first +second;
      if(sum%2==0){
        if(first%2==0){
          inputBuffer.replace(val, val+1, input.charAt(i)+"*");
          val++;
        }
        else{
          inputBuffer.replace(val, val+1, input.charAt(i)+"-");
          val++;
        }
      }
    }
    System.out.println(inputBuffer);
  }
}
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

풀이 작성

※ 풀이작성 안내
 • 본문에 코드를 삽입할 경우 에디터 우측 상단의 "코드삽입" 버튼을 이용 해 주세요.
 • 마크다운 문법으로 본문을 작성 해 주세요.
 • 풀이를 읽는 사람들을 위하여 풀이에 대한 설명도 부탁드려요. (아이디어나 사용한 알고리즘 또는 참고한 자료등)
 • 작성한 풀이는 다른 사람(빨간띠 이상)에 의해서 내용이 개선될 수 있습니다.
목록으로
코딩도장

코딩도장은 프로그래밍 문제풀이를 통해서 코딩 실력을 수련(Practice)하는 곳입니다.


언어별 풀이 현황
전 체 x 35
php x 2
python x 13
java x 12
기 타 x 3
javascript x 2
cpp x 2
ruby x 1