Dash Insert

DashInsert 함수는 숫자로 구성된 문자열을 입력받은 뒤, 문자열 내에서 홀수가 연속되면 두 수 사이에 - 를 추가하고, 짝수가 연속되면 * 를 추가하는 기능을 갖고 있다. (예, 454 => 454, 4546793 => 454*67-9-3) DashInsert 함수를 완성하자. 출처

 • 입력 - 화면에서 숫자로 된 문자열을 입력받는다.
"4546793"
 • 출력 - *, -가 적절히 추가된 문자열을 화면에 출력한다.
"454*67-9-3"
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

51개의 풀이가 있습니다. 3 / 6 Page

public static void main(String[] args){
    String dashString = "4546793";
    boolean isSame = false;
    String newDashString = "";

    for(int i = 0; i < dashString.length() - 1; i++){
      char char1 = dashString.charAt(i);
      char char2 = dashString.charAt(i + 1);

      if(Integer.parseInt(Character.toString(char1)) % 2 == 0 && Integer.parseInt(Character.toString(char2)) % 2 == 0) {
        newDashString += Character.toString(char1) + "*";
      }
      else if(Integer.parseInt(Character.toString(char1)) % 2 != 0 && Integer.parseInt(Character.toString(char2)) % 2 != 0){
        newDashString += Character.toString(char1) + "-";
      }
      else {
        newDashString += Character.toString(char1);
      }

      if(i == dashString.length() - 2) {
        newDashString += Character.toString(char2);
      }
    }
    System.out.println(newDashString);

  }

2016/11/21 18:45

박요한

※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

파이썬

제 풀이는 왜 안될까요? ㅠㅠ

TypeError: not all arguments converted during string formatting 라고 나옵니다..

def Dash(num):
  num = list(num)

  num_int=[]
  for i in num:
    num_int.append(int(i))

  A = []
  A.append(num_int[0])

  n = 1
  while n <= len(num_int):
    if num_int[n]%2==0 and A[n-1]%2==0:

      A.append('*')
      A.append(num_int[n])

    elif num_int[n]%2==1 and A[n-1]%2==1:

      A.append('-')
      A.append(num_int[n])

    elif num_int[n]%2==1 and A[n-1]%2==0:

      A.append(num_int[n])

    elif num_int[n]%2==0 and A[n-1]%2==1:

      A.append(num_int[n])

    n += 1

  print(A)

Dash('34235')
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
def dash_insert(num):
  for x in range(len(num)-1):
    if int(num[x]) % 2 == 0 and int(num[x+1]) % 2 == 0:
      num[x] += '*'
    elif int(num[x]) % 2 == 1 and int(num[x+1]) % 2 == 1:
      num[x] += '-'
  return ''.join(num)

print(dash_insert(list(input())))

#### 2016.12.14 D-435 ####
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
$input = "4546793";
$output = array();
$array = str_split($input);
$sw = 0;
foreach($array as $key => $num){
  // 짝수,홀수인지 판별
  $dash = ($num%2==0) ? '*' : '-';

  if($key!=0 && $array[$key-1]%2 == $num%2) $output[] = $dash;
  $output[] = $num;
}

echo join("",$output);
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
import java.util.Scanner;

public class dashinsert {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    System.out.print("숫자를 입력하세요 : ");
    String num = sc.nextLine();

    char[] ch = num.toCharArray();
    String result = "";

    for(int i = 0; i < ch.length-1; i++){
      if( ch[i]%2 == 1 && ch[i+1]%2 == 1 ){
        result += ch[i] + "-";
      } else if (ch[i]%2 == 0 && ch[i+1]%2 == 0){
        result += ch[i] + "*";
      } else {
        result += ch[i];
      }
    }
    result += ch[ch.length-1];

    System.out.println("최종결과는 " + result + " 입니다.");
  }
}

※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
import java.util.Scanner;
public class dashInsert {
  public static void main(String[] args) {
    String input;
    int first,second,val=0;
    StringBuffer inputBuffer;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("숫자를 입력하세요 >");
    input = scan.next();   
    inputBuffer = new StringBuffer(input);
    for(int i=0;i<input.length()-1;i++,val++){
      first = Character.getNumericValue(input.charAt(i));
      second = Character.getNumericValue(input.charAt(i+1));
      int sum = first +second;
      if(sum%2==0){
        if(first%2==0){
          inputBuffer.replace(val, val+1, input.charAt(i)+"*");
          val++;
        }
        else{
          inputBuffer.replace(val, val+1, input.charAt(i)+"-");
          val++;
        }
      }
    }
    System.out.println(inputBuffer);
  }
}
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
import java.util.stream.IntStream;

public class DashInsert {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    String[] numbers = sc.nextLine().split("");
    IntStream.range(0, numbers.length).reduce((a, b) -> {
      Integer c = Integer.valueOf(numbers[a]) % 2;
      Integer d = Integer.valueOf(numbers[b]) % 2;
      if (c == 0 && d == 0) numbers[a] = numbers[a] + "*";
      if (c == 1 && d == 1) numbers[a] = numbers[a] + "-";
      return b;
    });
    System.out.println(Arrays.asList(numbers).stream().reduce((a, b) -> a + b).orElse(""));
  }
}
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
def dashinsert(n):
  n=str(n)
  result=str(n[0])
  for i in range(len(n)-1):
    if int(n[i])%2==0 and int(n[i+1])%2==0:
      result+="*"+str(n[i+1])
    elif int(n[i])%2==1 and int(n[i+1])%2==1:
      result+="-"+str(n[i+1])
    else:
      result+=str(n[i+1])
  print(result)
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
public String numOddChecker(String input) {

    int preNum = 0;
    int nextNum = 0;
    String result = "";

    preNum = Character.getNumericValue(input.charAt(0)) % 2;

    result += input.charAt(0);

    for(int i = 1; i <input.length();i++){

      nextNum = Character.getNumericValue(input.charAt(i)) % 2;

      if(preNum == nextNum){

        if(preNum == 0){
          result += "*";
        }else{
          result += "-";
        }


      }

      result += input.charAt(i);
      preNum = nextNum;
    }
    return result;
  }
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
import java.util.*;

public class dashinsert {
  public static void main(String[] args){
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    String nums = sc.nextLine();     //6539864
    String [] array_nums = nums.split(""); //6,5,3,9,8,6,4

    ArrayList <String> list_nums = new ArrayList <String>();
    for(String i:array_nums){list_nums.add(i);} //["6","5","3","9","8","6","4"]

    for(int k=0;k<(array_nums.length)-1;k++){
      if(Integer.parseInt(list_nums.get(k))%2==1 && Integer.parseInt(list_nums.get(k+1))%2==1){
        list_nums.remove(k);
        list_nums.add(k,array_nums[k]+"-");
        }

      else if(Integer.parseInt(list_nums.get(k))%2==0 && Integer.parseInt(list_nums.get(k+1))%2==0){
        list_nums.remove(k);
        list_nums.add(k,array_nums[k]+"*");
        }
    }
    String result = "";
    for(String l:list_nums){result+=l;}
    System.out.println(result); 
  }
}
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

풀이 작성

※ 풀이작성 안내
 • 본문에 코드를 삽입할 경우 에디터 우측 상단의 "코드삽입" 버튼을 이용 해 주세요.
 • 마크다운 문법으로 본문을 작성 해 주세요.
 • 풀이를 읽는 사람들을 위하여 풀이에 대한 설명도 부탁드려요. (아이디어나 사용한 알고리즘 또는 참고한 자료등)
 • 작성한 풀이는 다른 사람(빨간띠 이상)에 의해서 내용이 개선될 수 있습니다.
목록으로
코딩도장

코딩도장은 프로그래밍 문제풀이를 통해서 코딩 실력을 수련(Practice)하는 곳입니다.


언어별 풀이 현황
전 체 x 51
java x 16
python x 22
javascript x 4
ruby x 1
cpp x 2
기 타 x 3
php x 2
cs x 1