Jolly Jumpers

출처 : programming-challenges.com

n개의 정수(n>0)로 이루어진 수열에 대해 서로 인접해 있는 두 수의 차가 1에서 n-1까지의 값을 모두 가지면 그 수열을 유쾌한 점퍼(jolly jumper)라고 부른다. 예를 들어 다음과 같은 수열에서

1 4 2 3

앞 뒤에 있는 숫자 차의 절대 값이 각각 3,2,1이므로 이 수열은 유쾌한 점퍼가 된다. 어떤 수열이 유쾌한 점퍼인지 판단할 수 있는 프로그램을 작성하라.

Input

각 줄 맨 앞에는 3000 이하의 정수가 있으며 그 뒤에는 수열을 나타내는 n개의 정수가 입력된다. 맨 앞 숫자가 0이면 출력하고 종료한다.

output

입력된 각 줄에 대해 "Jolly" 또는 "Not Jolly"를 한 줄씩 출력한다

Sample Input

4 1 4 2 3
5 1 4 2 -1 6

※ 주의: 각 줄의 맨 앞의 숫자는 수열의 갯수이다. 첫번째 입력인 4 1 4 2 3 의 맨 앞의 4는 뒤에 4개의 숫자가 온다는 것을 의미함

Sample Output

Jolly
Not jolly
구현
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

50개의 풀이가 있습니다. 1 / 5 Page

def jollyCh(nums):
  nums = nums.split(' ')
  check_arr = []
  for idx, num in enumerate(nums) :
    if idx == (len(nums)-1):
      break
    check_arr.append(abs(int(nums[idx+1])-int(num)))
  print(check_arr)

  for num in check_arr:
    if num>(len(nums)-1) or num <1:
      return 'Not Jolly'
  return 'Jolly'print(jollyCh('4 1 4 2 3'))
print(jollyCh('5 1 4 2 -1 6'))

2017/08/23 09:44

piko

※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

C

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
int main(int argc, char* argv[])
{
  if(argc <6 || atoi(argv[1]) != argc-2)
  {
    printf("input error\n");
    return 0;
  }
  int arrcount = argc-2;
  int arr[arrcount];

  for(int i=0;i<arrcount;i++)
    arr[i] = atoi(argv[i+2]);
  /*
  for(int i=0;i<arrcount;i++)
    printf("%d ",arr[i]);
  */

  //---------------------------------------
  int tmparr[arrcount-1];
  int flag = 0;
  for(int i=0;i<arrcount-1;i++)
    tmparr[i] = abs(arr[i+1]-arr[i]);
  for(int i=0;i<arrcount-1;i++)
    printf("%d ",tmparr[i]);
  printf("\n");

  int tmp = 0;
  for(int i=0;i<arrcount-2;i++)
  {
    // tmparr check !
    if(i==0)
      tmp = tmparr[i+2] - tmparr[i+1];
    else if(i>0)
    {
      int tmp2 = tmparr[i+2] - tmparr[i+1];
      if(tmp-tmp2==1)
        tmp = tmp2;
      else
      {
        printf("Not Jolly\n");
        return 0;
      }
    }

  }
  printf("Jolly\n");

}
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

C

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
int main(int argc, char* argv[])
{
  if(argc <6 || atoi(argv[1]) != argc-2)
  {
    printf("input error\n");
    return 0;
  }
  int arrcount = argc-2;
  int arr[arrcount];

  for(int i=0;i<arrcount;i++)
    arr[i] = atoi(argv[i+2]);
  /*
  for(int i=0;i<arrcount;i++)
    printf("%d ",arr[i]);
  */

  //---------------------------------------
  int tmparr[arrcount-1];
  int flag = 0;
  for(int i=0;i<arrcount-1;i++)
    tmparr[i] = abs(arr[i+1]-arr[i]);
  for(int i=0;i<arrcount-1;i++)
    printf("%d ",tmparr[i]);
  printf("\n");

  int tmp = 0;
  for(int i=0;i<arrcount-2;i++)
  {
    // tmparr check !
    if(i==0)
      tmp = tmparr[i+2] - tmparr[i+1];
    else if(i>0)
    {
      int tmp2 = tmparr[i+2] - tmparr[i+1];
      if(tmp-tmp2==1)
        tmp = tmp2;
      else
      {
        printf("Not Jolly\n");
        return 0;
      }
    }

  }
  printf("Jolly\n");

}
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
def jolly(list_a):
  n = list_a[0]
  a = [i for i in range(1,n)]
  list_b = list_a[1:]
  dff = []
  for i in range(len(list_b)-1):
    dff.append(abs(list_b[i]-list_b[i+1]))
  sort_dff = sorted(dff)
  if a == sort_dff:
    print("Jolly")
  else:
    print("Not Jolly")

a = [4,1, 4, 2, 3]
b = [5, 1, 4, 2, -1, 6]

jolly(a)
jolly(b)
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

Python 3으로 풀었습니다.

def check_jolly_jumper(s):
  items = [int(c) for c in s.split(' ')[1:]]
  diffs_set = {abs(items[i - 1] - items[i]) for i in range(1, len(items))}
  # print(diffs_set)

  if len(diffs_set) == len(items) - 1\
      and min(diffs_set) == 1\
      and max(diffs_set) == len(items) - 1:
    return 'Jolly'
  else:
    return 'Not jolly'
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
def is_jolly(n, seq):  
  tups = list(zip(seq[:-1], seq[1:]))
  diff = [abs(tup[0]-tup[1]) for tup in tups]  
  return sorted(diff) == list(range(1, n))

input = [[4, 1, 4, 2, 3], [5, 1, 4, 2, -1, 6]]
for seq in input:
  if seq[0] == 0:
    break

  if is_jolly(seq[0], seq[1:]):
    print('Jolly')
  else:
    print('Not jolly')
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

javascript

var isJolly = function(line) {
  var input = line.split(" ");
  var size = input[0] || 0;
  if (size === 0) return;

  return distancesOf(input.slice(1)).sort().every((v, i) => v === (i + 1));
};

var distancesOf = function(array) {
  return Array.from(Array(array.length - 1), (v, i) => Math.abs(array[i + 1] - array[i]))
}

console.log(isJolly("4 1 4 2 3") ? "Jolly" : "Not Jolly");
console.log(isJolly("5 1 4 2 -1 6") ? "Jolly" : "Not Jolly");
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
def Jolly(Jollylist):
  subs = []
  for i in range(len(Jollylist)-1):
    subs.append(abs(Jollylist[i] - Jollylist[i+1]))
  judge = 0
  for i in range(len(Jollylist)-1):
    if sorted(subs)[i] == i+1:
      judge += 1
  if judge == len(Jollylist)-1:
    return 'Jolly'
  else:
    return 'Not Jolly'

숏코딩을 고민해봐야겠습니다...

※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

C-Sharp

using static System.Console;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System;
using static System.Math;

class Program
{
  static void Main()
  {
    List<string> sampleList = new List<string> { "4 1 4 2 3", "5 1 4 2 -1 6" };
    sampleList.ForEach(n => WriteLine(IsJolly(n)));
  }

  static string IsJolly(string str)
  {
    var n = Array.ConvertAll(str.Split(), int.Parse).Skip(1);
    var nAbs = n.Skip(1).Zip(n.Take(n.Count() - 1), (a, b) => Abs(a - b));
    return new HashSet<int>(nAbs.Skip(1).Zip(nAbs.Take(nAbs.Count() - 1), (a, b) => Abs(a - b))).Count() == 1? "Jolly" : "Not Jolly";
  }
}
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

파이썬 3에서 작성하였습니다.

코드:

class jollyJumpers:
  inputList = []
  inputCount = 0
  def __init__(self, inputList):
    self.inputList = inputList
  def printList(self):
    print(self.inputList)
  def checkJollyJumpers(self):
    totalCount = self.inputList.pop(0) - 1
    inputSet = set()
    setCount = 0
    for i in range(1, len(self.inputList)):
      inputSet.add(abs(self.inputList[i-1] -self.inputList[i]))
      setCount += 1
      if abs(self.inputList[i-1] -self.inputList[i]) > self.inputCount and setCount != len(inputSet):
        print ("Not Jolly")
        return

    print ("Jolly")


if __name__ == "__main__":
  jolly = jollyJumpers([5, 1, 4, 2, -1, 6])
  jolly.checkJollyJumpers()
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

풀이 작성

※ 풀이작성 안내
 • 본문에 코드를 삽입할 경우 에디터 우측 상단의 "코드삽입" 버튼을 이용 해 주세요.
 • 마크다운 문법으로 본문을 작성 해 주세요.
 • 풀이를 읽는 사람들을 위하여 풀이에 대한 설명도 부탁드려요. (아이디어나 사용한 알고리즘 또는 참고한 자료등)
 • 작성한 풀이는 다른 사람(빨간띠 이상)에 의해서 내용이 개선될 수 있습니다.
목록으로
코딩도장

코딩도장은 프로그래밍 문제풀이를 통해서 코딩 실력을 수련(Practice)하는 곳입니다.

구현 x 2
연관 문제

언어별 풀이 현황
전 체 x 50
python x 29
기 타 x 6
javascript x 1
cs x 3
java x 7
matlab x 1
cpp x 1
ruby x 1
clojure x 1