Jolly Jumpers

출처 : programming-challenges.com

n개의 정수(n>0)로 이루어진 수열에 대해 서로 인접해 있는 두 수의 차가 1에서 n-1까지의 값을 모두 가지면 그 수열을 유쾌한 점퍼(jolly jumper)라고 부른다. 예를 들어 다음과 같은 수열에서

1 4 2 3

앞 뒤에 있는 숫자 차의 절대 값이 각각 3,2,1이므로 이 수열은 유쾌한 점퍼가 된다. 어떤 수열이 유쾌한 점퍼인지 판단할 수 있는 프로그램을 작성하라.

Input

각 줄 맨 앞에는 3000 이하의 정수가 있으며 그 뒤에는 수열을 나타내는 n개의 정수가 입력된다. 맨 앞 숫자가 0이면 출력하고 종료한다.

output

입력된 각 줄에 대해 "Jolly" 또는 "Not Jolly"를 한 줄씩 출력한다

Sample Input

4 1 4 2 3
5 1 4 2 -1 6

※ 주의: 각 줄의 맨 앞의 숫자는 수열의 갯수이다. 첫번째 입력인 4 1 4 2 3 의 맨 앞의 4는 뒤에 4개의 숫자가 온다는 것을 의미함

Sample Output

Jolly
Not jolly
구현
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

6개의 풀이가 있습니다.

def jolly?(seq)   
  differences = seq.drop(1).inject(seq.take(1)) do |result, elem|   
    prev = result.pop
    result << (prev - elem).abs
    result << elem
    result
  end
  differences.pop
  differences.sort == (1 .. (seq.length-1)).to_a
end

data_set = STDIN.read.split(/[\r\n]/)

data_set.each do |data|
  if jolly? data.split(/\s+/).drop(1).map(&:to_i)
    puts "Jolly"
  else
    puts "Not jolly"
  end
end

2014/03/10 18:41

Kim Jaeju

※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

루비입니다.

def jolly_jumpers?(array)
 array.each_cons(2).map{|(a,b)| (a - b).abs }.sort == [*1...array.size]
end

puts jolly_jumpers?([1, 4, 2, 3]) ? "Jolly" : "Not Jolly"
puts jolly_jumpers?([5, 1, 4, 2, -1, 6]) ? "Jolly" : "Not Jolly"
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
  Sub Main()
    Dim d() As Integer = Array.ConvertAll(Split(Console.ReadLine, " "), Function(n As String) CInt(Val(n)))

    Dim c As Integer = Math.Abs(d(0) - d(1))
    Dim result As Boolean = True

    For i As Integer = 1 To d.Length - 1
      Dim a As Integer = Math.Abs(d(i - 1) - d(i))

      If i > 1 And Math.Abs(a - c) <> 1 Then
        result = False
        Exit For
      End If

      c = a
    Next

    Console.WriteLine(IIf(result, "Jolly", "Not Jolly"))

    Console.ReadLine()
  End Sub
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int n;
void main() {
  scanf("%d", &n);
  int *arr = (int*) malloc (sizeof(int) * n);
  for(int i=0;i<n;i++)
    scanf("%d", &arr[i]);

  int jolly = 0;
  for(int i=0;i<n;i++)
    for(int j=0;j<n-1;j++)
      if(i == abs(arr[j] - arr[j+1])) {
        jolly++;
        break;
      }

  if(jolly == n-1)
    printf("jolly \n");
  else 
    printf("not jolly\n");
}
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

C

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
int main(int argc, char* argv[])
{
  if(argc <6 || atoi(argv[1]) != argc-2)
  {
    printf("input error\n");
    return 0;
  }
  int arrcount = argc-2;
  int arr[arrcount];

  for(int i=0;i<arrcount;i++)
    arr[i] = atoi(argv[i+2]);
  /*
  for(int i=0;i<arrcount;i++)
    printf("%d ",arr[i]);
  */

  //---------------------------------------
  int tmparr[arrcount-1];
  int flag = 0;
  for(int i=0;i<arrcount-1;i++)
    tmparr[i] = abs(arr[i+1]-arr[i]);
  for(int i=0;i<arrcount-1;i++)
    printf("%d ",tmparr[i]);
  printf("\n");

  int tmp = 0;
  for(int i=0;i<arrcount-2;i++)
  {
    // tmparr check !
    if(i==0)
      tmp = tmparr[i+2] - tmparr[i+1];
    else if(i>0)
    {
      int tmp2 = tmparr[i+2] - tmparr[i+1];
      if(tmp-tmp2==1)
        tmp = tmp2;
      else
      {
        printf("Not Jolly\n");
        return 0;
      }
    }

  }
  printf("Jolly\n");

}
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

C

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
int main(int argc, char* argv[])
{
  if(argc <6 || atoi(argv[1]) != argc-2)
  {
    printf("input error\n");
    return 0;
  }
  int arrcount = argc-2;
  int arr[arrcount];

  for(int i=0;i<arrcount;i++)
    arr[i] = atoi(argv[i+2]);
  /*
  for(int i=0;i<arrcount;i++)
    printf("%d ",arr[i]);
  */

  //---------------------------------------
  int tmparr[arrcount-1];
  int flag = 0;
  for(int i=0;i<arrcount-1;i++)
    tmparr[i] = abs(arr[i+1]-arr[i]);
  for(int i=0;i<arrcount-1;i++)
    printf("%d ",tmparr[i]);
  printf("\n");

  int tmp = 0;
  for(int i=0;i<arrcount-2;i++)
  {
    // tmparr check !
    if(i==0)
      tmp = tmparr[i+2] - tmparr[i+1];
    else if(i>0)
    {
      int tmp2 = tmparr[i+2] - tmparr[i+1];
      if(tmp-tmp2==1)
        tmp = tmp2;
      else
      {
        printf("Not Jolly\n");
        return 0;
      }
    }

  }
  printf("Jolly\n");

}
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

풀이 작성

※ 풀이작성 안내
 • 본문에 코드를 삽입할 경우 에디터 우측 상단의 "코드삽입" 버튼을 이용 해 주세요.
 • 마크다운 문법으로 본문을 작성 해 주세요.
 • 풀이를 읽는 사람들을 위하여 풀이에 대한 설명도 부탁드려요. (아이디어나 사용한 알고리즘 또는 참고한 자료등)
 • 작성한 풀이는 다른 사람(빨간띠 이상)에 의해서 내용이 개선될 수 있습니다.
목록으로
코딩도장

코딩도장은 프로그래밍 문제풀이를 통해서 코딩 실력을 수련(Practice)하는 곳입니다.

구현 x 2
연관 문제

언어별 풀이 현황
전 체 x 50
python x 29
기 타 x 6
clojure x 1
java x 7
cs x 3
ruby x 1
cpp x 1
matlab x 1
javascript x 1