Spiral Array

문제는 다음과 같다:

6 6

 0  1  2  3  4  5
 19 20 21 22 23  6
 18 31 32 33 24  7
 17 30 35 34 25  8
 16 29 28 27 26  9
 15 14 13 12 11 10

위처럼 6 6이라는 입력을 주면 6 X 6 매트릭스에 나선형 회전을 한 값을 출력해야 한다.

2012/01/10 11:04

길가의풀

※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

3개의 풀이가 있습니다.

Scala로 풀었습니다. 생각보다 시간이 많이 걸렸네요.

def spiral(row: Int, column: Int): Array[Array[Int]] = {

  def fn(n: Int, m: Int, dir: Int, count: Int, result: Array[Array[Int]]): Array[Array[Int]] = {

    def next(n: Int, m: Int, dir: Int, count: Int, result: Array[Array[Int]]) = {
      if(dir % 4 == 0) {
        fn(n, m + 1, dir, count, result)
      } else if(dir % 4 == 1) {
        fn(n + 1, m, dir, count, result)
      } else if(dir % 4 == 2) {
        fn(n, m - 1, dir, count, result)
      } else {
        fn(n - 1, m, dir, count, result)
      }
    }

    val isFail: Boolean = {
      n < 0 || m < 0 || n >= row || m >= column || result(n)(m) != -1
    }

    if(count >= row * column) {
      result
    } else if (isFail) {
      if(dir % 4 == 0) {
        next(n, m - 1, dir + 1, count, result)
      } else if(dir % 4 == 1) {
        next(n - 1, m, dir + 1, count, result)
      } else if(dir % 4 == 2) {
        next(n, m + 1, dir + 1, count, result)
      } else {
        next(n + 1, m, dir + 1, count, result)
      } 
    } else {
      result(n)(m) = count
      next(n, m, dir, count + 1, result)
    }
  }

  fn(0, 0, 0, 0, Array.fill[Int](row, column)(-1))
}

println(
  spiral(6,6).map(_.mkString("\t")).mkString("\n")
)

2014/12/24 16:47

killbirds

※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

Scala로 풀었습니다.

object Direction extends Enumeration {
 type Direction = Value
 val RIGHT, DOWN, LEFT, UP = Value
}

import Direction._

class SpiralArray(x: Int, y: Int) {
 val array = Array.fill[Int](x, y)(-1) // 2차원 배열, 초기값은 -1
 var direction = RIGHT
 init()

 def init() = {
  val lastNumber = x * y - 1 // 배열에 넣을 마지막 숫자
  var pos = (0, 0) // 시작 위치
  for (num <- (0 to lastNumber)) {
   array(pos._1).update(pos._2, num)
   if (num != lastNumber) pos = nextPosition(pos._1, pos._2)
  }
 }

 /**
  * 현재 위치가 (i,j) 일때 다음 위치 알아내기
  */
 def nextPosition(i: Int, j: Int): (Int, Int) = {
  // 방향에 따라 다음 위치 선정
  val position = direction match {
   case RIGHT => (i, j + 1)
   case DOWN => (i + 1, j)
   case LEFT => (i, j - 1)
   case UP => (i - 1, j)
  }

  if (position._1 != -1 && position._1 != x && position._2 != -1 && position._2 != y
   && array(position._1)(position._2) == -1) {
   position // 다음 위치가 끝이 아니고 다음 위치의 숫자가 바뀌지 않은 경우 다음 위치 리턴
  }
  else {
   changeDirection() // 방향을 바꾸고, 다음 위치 다시 확인
   nextPosition(i, j)
  }
 }

 /**
  * right => down => left => up
  */
 def changeDirection() = {
  direction = direction match {
   case RIGHT => DOWN
   case DOWN => LEFT
   case LEFT => UP
   case UP => RIGHT
  }
 }
}

object Boot extends App {
 val sa = new SpiralArray(6, 6)
 for (row <- sa.array) println(row.mkString("\t"))
}

※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.
object Main extends App {

 object Direction extends Enumeration {
  type Direction = Value
  val UP, DOWN, RIGHT, LEFT= Value
 }

 import Direction._

 class SpiralArray(width: Int, height: Int) {
  val array = Array.fill[Int](width, height)(-1)
  var direction = Direction.RIGHT

  def process(): Array[Array[Int]] = {
   processRun(0, 0, 0)
  }

  def processRun(x: Int, y: Int, num: Int): Array[Array[Int]] = {

   array(x).update(y, num)
   if (width * height -1 == num) array
   else {
    val nextPos = nextPosition(x, y, num)
    processRun(nextPos._1, nextPos._2, nextPos._3)
   }
  }

  def nextPosition(x: Int, y: Int, num: Int): (Int, Int, Int) = {
   val position = direction match {
    case RIGHT => (x, y+1, num+1)
    case DOWN => (x+1, y, num+1)
    case LEFT => (x, y-1, num+1)
    case UP => (x-1, y, num+1)
   }

   if (position._1 != -1 &&
    position._1 != width &&
    position._2 != -1 &&
    position._2 != height &&
    array(position._1)(position._2) == -1) {
    position
   } else {
    changeDirection()
    nextPosition(x, y, num)
   }

  }

  def changeDirection() = {
   direction = direction match {
    case RIGHT => DOWN
    case DOWN => LEFT
    case LEFT => UP
    case UP => RIGHT
   }
  }

 }

 def printArray(args: Array[Array[Int]]) {
  for (row <- args) println(row.mkString("\t"))
 }

 val array = new SpiralArray(6, 6);
 val resultArray = array.process()
 printArray(resultArray)
}
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

풀이 작성

※ 풀이작성 안내
 • 본문에 코드를 삽입할 경우 에디터 우측 상단의 "코드삽입" 버튼을 이용 해 주세요.
 • 마크다운 문법으로 본문을 작성 해 주세요.
 • 풀이를 읽는 사람들을 위하여 풀이에 대한 설명도 부탁드려요. (아이디어나 사용한 알고리즘 또는 참고한 자료등)
 • 작성한 풀이는 다른 사람(빨간띠 이상)에 의해서 내용이 개선될 수 있습니다.
목록으로
코딩도장

코딩도장은 프로그래밍 문제풀이를 통해서 코딩 실력을 수련(Practice)하는 곳입니다.


언어별 풀이 현황
전 체 x 169
기 타 x 20
java x 37
cpp x 35
python x 55
lisp x 2
ruby x 2
cs x 6
scala x 3
clojure x 1
objectivec x 2
go x 2
delphi x 1
javascript x 2
php x 1