Spiral Array

문제는 다음과 같다:

6 6

 0  1  2  3  4  5
 19 20 21 22 23  6
 18 31 32 33 24  7
 17 30 35 34 25  8
 16 29 28 27 26  9
 15 14 13 12 11 10

위처럼 6 6이라는 입력을 주면 6 X 6 매트릭스에 나선형 회전을 한 값을 출력해야 한다.

2012/01/10 11:04

길가의풀

※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

2개의 풀이가 있습니다.

Clojure 로 작성하였습니다.

accumulator 형태의 재귀함수입니다.

(defn spiral
 [x y]
 (let [vs (range (* x y))
    walk {:right [1 0]
       :down [0 1]
       :left [-1 0]
       :up  [0 -1]}
    turn {:right :down
       :down :left
       :left :up
       :up  :right}
    vertical? #{:up :down}
    table (into
        {}
        (loop [v (first vs)
            vs (rest vs)
            loc [0 0]
            way :right
            to-go (dec x)
            cols (dec x)
            rows (- y 2)
            acc []]
         (cond (empty? vs) (conj acc [loc v])
            (zero? to-go) (recur (first vs)
                       (rest vs)
                       (map + loc (walk (turn way)))
                       (turn way)
                       (if (vertical? way) cols rows)
                       (if (vertical? way) cols (dec cols))
                       (if (vertical? way) (dec rows) rows)
                       (conj acc {loc v}))
            true (recur (first vs)
                  (rest vs)
                  (map + loc (walk way))
                  way
                  (dec to-go)
                  cols
                  rows
                  (conj acc [loc v])))))]
  (doseq [y (range y)]
   (doseq [x (range x)]
    (print (format "%4d" (table [x y]))))
   (println))))

2014/02/19 04:54

박연오

※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

Common Lisp 입니다. 배열 다루는 것도 어렵네요 ㅜ 포맷팅 출력 아직 몰라서 REPL에서 보여주는 배열 값으로 확인을 했습니다;

(defun array-slice (arr row)
 "http://stackoverflow.com/a/12327524"
 (make-array (array-dimension arr 1) 
       :displaced-to arr 
       :displaced-index-offset (* row (array-dimension arr 1))))

(defun spiral-array (N)
 (let ((data (make-array `(,N ,N) :initial-element 0))
    (x 0)
    (y 0)
    (counter 0))
  (labels ((move-horizontal (step amount)
               (loop for i from 1 to amount
                  do
                  (setf x (+ x step))
                  (setf counter (1+ counter))
                  (setf (aref data y x) counter)))
       (move-vertical (step amount)
              (loop for i from 1 to amount
                 do
                 (setf y (+ y step))
                 (setf counter (1+ counter))
                 (setf (aref data y x) counter)))
       (left (amount)
          (move-horizontal -1 amount))

       (right (amount)
          (move-horizontal +1 amount))

       (up (amount)
         (move-vertical -1 amount))

       (down (amount)
          (move-vertical +1 amount))
       (ready-next-turn ()
               (setf x (1+ x))
               (setf counter (1+ counter))
               (setf (aref data y x) counter)))
      ;; start spinning
      (loop for n from (1- N) downto 1 by 2
         do
         (right n)
         (down n)
         (left n)

         (when (> n 1)
          (up (1- n))
          (ready-next-turn))))
  ;; print array
  (loop for row from 0 to (1- (array-dimension data 1)) do
   (print (array-slice data row)))))

※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

풀이 작성

※ 풀이작성 안내
 • 본문에 코드를 삽입할 경우 에디터 우측 상단의 "코드삽입" 버튼을 이용 해 주세요.
 • 마크다운 문법으로 본문을 작성 해 주세요.
 • 풀이를 읽는 사람들을 위하여 풀이에 대한 설명도 부탁드려요. (아이디어나 사용한 알고리즘 또는 참고한 자료등)
 • 작성한 풀이는 다른 사람(빨간띠 이상)에 의해서 내용이 개선될 수 있습니다.
목록으로
코딩도장

코딩도장은 프로그래밍 문제풀이를 통해서 코딩 실력을 수련(Practice)하는 곳입니다.


언어별 풀이 현황
전 체 x 169
기 타 x 20
java x 37
cpp x 35
python x 55
lisp x 2
ruby x 2
cs x 6
scala x 3
clojure x 1
objectivec x 2
go x 2
delphi x 1
javascript x 2
php x 1