Spiral Array

문제는 다음과 같다:

6 6

 0  1  2  3  4  5
 19 20 21 22 23  6
 18 31 32 33 24  7
 17 30 35 34 25  8
 16 29 28 27 26  9
 15 14 13 12 11 10

위처럼 6 6이라는 입력을 주면 6 X 6 매트릭스에 나선형 회전을 한 값을 출력해야 한다.

2012/01/10 11:04

길가의풀

※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

2개의 풀이가 있습니다.

자바 스크립트 입니다.

      var input = prompt("좌표를 띄어쓰기 구분으로 입력(1 1)", "6 6").split(" ");
      var rowStart = 0;
      var colStart = 0;
      var rowLen = parseInt(input[0]);
      var colLen = parseInt(input[1]);
      var totalLen = rowLen * colLen;
      var arr2 = new Array(rowLen);
      for(var i = 0; i < arr2.length; i++){
        arr2[i] = new Array(colLen);
      }

      var moveRow = 0;
      var moveCol = 1;
      var row = 0, col = -1;
      var firstLoopEnd = false;

      for(var i = 0; i < totalLen; i++){
        row += moveRow;
        col += moveCol;
        arr2[row][col] = i;

        if((col == (colLen - 1) && moveCol == 1)){
          moveRow = 1;
          moveCol = 0;
          if(firstLoopEnd) rowLen--;
        } else if(((col == colStart) && moveCol == -1)){
          moveRow = -1;
          moveCol = 0;
          rowStart++;
          firstLoopEnd = true;
        } else if((row == (rowLen - 1) && moveRow == 1)){
          moveRow = 0;
          moveCol = -1;
          if(firstLoopEnd) colStart++;
        } else if(((row == rowStart) && moveRow == -1)){
          moveRow = 0;
          moveCol = 1;
          colLen--;
        }

      }

      for(var i = 0; i < arr2.length; i++){
        for(var j = 0; j < arr2[0].length; j++){
          document.write(arr2[i][j] + ",");
        }
        document.write("<br>");
      }

단순 회전이라고만 생각했는데 내부로 들어갈 때 마다 한칸씩 처리해주는 게 또 변수인 것 같아요.

※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

javascript(ES6)

var initarray = function(rowsize = 6, colsize = 6) {
  return Array.from(Array(rowsize), (v, k) => Array.from(Array(colsize), () => -1));
};

Array.prototype.getRowCol = function() {
  return {row : this.length, col : this[0].length};
}

Array.prototype.printMatrix = function() {
  var {row, col} = this.getRowCol();
  var maxlength = ("" + (row * col)).length;

  var getspace = function(len, maxlen) {
    return new Array(maxlen - len + 2).join(" ");
  };

  var str = "";
  for (line of this) {
    for (value of line) {
      str += getspace(("" + value).length, maxlength) + value;
    }
    str += "\n";
  }
  console.log(str);
};

Array.prototype.makeSpiral = function() {
  var {row, col} = this.getRowCol();
  var [x, y, dx, dy] = [0, 0, 0, 1];

  for (let i = 0; i < row * col; i++) {
    this[x][y] = i;
    [x, y] = [x + dx, y + dy];

    if (!this[x] || !this[x][y] || this[x][y] !== -1 ) {
      [x, y] = [x - dx, y - dy];
      [dx, dy] = [dy, -dx];
      [x, y] = [x + dx, y + dy];
    }
  }
  return this;
};

initarray(6, 6).makeSpiral().printMatrix();
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

풀이 작성

※ 풀이작성 안내
 • 본문에 코드를 삽입할 경우 에디터 우측 상단의 "코드삽입" 버튼을 이용 해 주세요.
 • 마크다운 문법으로 본문을 작성 해 주세요.
 • 풀이를 읽는 사람들을 위하여 풀이에 대한 설명도 부탁드려요. (아이디어나 사용한 알고리즘 또는 참고한 자료등)
 • 작성한 풀이는 다른 사람(빨간띠 이상)에 의해서 내용이 개선될 수 있습니다.
목록으로
코딩도장

코딩도장은 프로그래밍 문제풀이를 통해서 코딩 실력을 수련(Practice)하는 곳입니다.


언어별 풀이 현황
전 체 x 169
기 타 x 20
java x 37
cpp x 35
python x 55
lisp x 2
ruby x 2
cs x 6
scala x 3
clojure x 1
objectivec x 2
go x 2
delphi x 1
javascript x 2
php x 1