Spiral Array

문제는 다음과 같다:

6 6

 0  1  2  3  4  5
 19 20 21 22 23  6
 18 31 32 33 24  7
 17 30 35 34 25  8
 16 29 28 27 26  9
 15 14 13 12 11 10

위처럼 6 6이라는 입력을 주면 6 X 6 매트릭스에 나선형 회전을 한 값을 출력해야 한다.

2012/01/10 11:04

길가의풀

※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

2개의 풀이가 있습니다.

package main

import (
  "fmt"
  "os"
)

type Dir int

const INVALID_INDEX = -1

const (
  RIGHT Dir = iota
  DOWN
  LEFT
  UP
)

type Board struct {
  width, height int
  data [][]int
}

func NewBoard(width, height int) *Board {
  b := Board{}
  b.width = width
  b.height = height
  b.data = make([][]int, height)
  for i := 0; i < height; i++ {
    b.data[i] = make([]int, width)
  }

  for j := 0; j < height; j++ {
    for i := 0; i < width; i++ {
      b.data[j][i] = INVALID_INDEX
    }
  }

  return &b
}

func (b *Board) Valid(x, y int) bool {
  if x < 0 || x >= b.width || y < 0 || y >= b.height {
    return false
  }

  if (b.data[y][x] != INVALID_INDEX) {
    return false
  }

  return true
}

func (b *Board) Show() {
  for j := 0; j < b.height; j++ {
    for i := 0; i < b.width; i++ {
      fmt.Printf("%3d ", b.data[j][i])
    }
    fmt.Println()
  }
}

type Object struct {
  x, y int
  dir Dir
  index int
  board *Board
}

func NewObject(b *Board) *Object {
  o := Object{}
  o.board = b
  return &o
}

func (o *Object) Put() {
  o.board.data[o.y][o.x] = o.index
  o.index++
}

func (o *Object) Turn() {
  o.dir++
  o.dir %= 4
}

func (o *Object) Advance() bool {
  tx := o.x
  ty := o.y

  switch o.dir {
  case UP: ty--
  case DOWN: ty++
  case LEFT: tx--
  case RIGHT: tx++
  }

  if (o.board.Valid(tx, ty)) {
    o.x = tx
    o.y = ty
    return true
  } else {
    return false
  }
}

func main() {
  width := 0
  height := 0

  fmt.Printf("Input board width: ")
  fmt.Fscanf(os.Stdin, "%d", &width)

  fmt.Printf("Input board height: ")
  fmt.Fscanf(os.Stdin, "%d", &height)

  board := NewBoard(width, height)
  obj := NewObject(board)

  for {
    obj.Put()
    if (obj.Advance() == false) {
      obj.Turn()
      if (obj.Advance() == false) {
        break;
      }
    }
  }

  board.Show()
}
※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

go로 풀어봤어요~

// ysoftman
package main

import "fmt"

func main() {
  var m, n int
  fmt.Scanf("%d %d", &m, &n)
  fmt.Println(m, n)

  // 2차원 배열 생성
  var matrix [][]int
  matrix = make([][]int, m)
  for i := 0; i < m; i++ {
    matrix[i] = make([]int, n)
  }
  // // -1 초기화
  // for i := 0; i < m; i++ {
  // for j := 0; j < n; j++ {
  //   matrix[i][j] = -1
  // }
  // }

  cnt := 0
  left, top, right, bottom := 0, 0, n, m
  x, y := 0, 0
  for left < right && top < bottom {
    // 오른쪽 방향으로 고고
    for x < right {
      matrix[y][x] = cnt
      x++
      cnt++
    }
    top++
    y = top
    x = right - 1
    // 아래쪽 방향으로 고고
    for y < bottom {
      matrix[y][x] = cnt
      y++
      cnt++
    }
    right--
    x = right - 1
    y = bottom - 1

    if m == 1 {
      left = n
    }
    // 왼쪽 방향으로 고고
    for x >= left {
      matrix[y][x] = cnt
      x--
      cnt++
    }
    bottom--
    y = bottom - 1
    x = left

    if n == 1 {
      top = m
    }
    // 위쪽 방향으로 고고
    for y >= top {
      matrix[y][x] = cnt
      y--
      cnt++
    }
    left++
    x = left
    y = top
  }
  for i := 0; i < m; i++ {
    for j := 0; j < n; j++ {
      fmt.Printf("%2d ", matrix[i][j])
    }
    fmt.Println()
  }

}

※ 상대에게 상처를 주기보다 서로에게 도움이 될 수 있는 댓글을 달아 주세요.

풀이 작성

※ 풀이작성 안내
 • 본문에 코드를 삽입할 경우 에디터 우측 상단의 "코드삽입" 버튼을 이용 해 주세요.
 • 마크다운 문법으로 본문을 작성 해 주세요.
 • 풀이를 읽는 사람들을 위하여 풀이에 대한 설명도 부탁드려요. (아이디어나 사용한 알고리즘 또는 참고한 자료등)
 • 작성한 풀이는 다른 사람(빨간띠 이상)에 의해서 내용이 개선될 수 있습니다.
목록으로
코딩도장

코딩도장은 프로그래밍 문제풀이를 통해서 코딩 실력을 수련(Practice)하는 곳입니다.


언어별 풀이 현황
전 체 x 169
기 타 x 20
java x 37
cpp x 35
python x 55
lisp x 2
ruby x 2
cs x 6
scala x 3
clojure x 1
objectivec x 2
go x 2
delphi x 1
javascript x 2
php x 1